geveltuin

Ede, 25 November 2020.  Bij de aanleg en renovatie van de buitenruimte zorgt Cicom & Copier voor het zo goed mogelijk toepassen van klimaatadaptieve maatregelen. Zo worden o.a. alternatieve energiebronnen overwogen, wordt regenwater gescheiden van de riolering zo mogelijk herbruikt of geïnfiltreerd, worden maatregelen tegen verdroging tegen gegaan en wordt uiteraard gekeken naar uitvoering waarbij zo min mogelijk CO2 wordt uitgestoten. 

Van de bewoners wordt ook steeds meer verwacht. Zo stimuleren we onder andere het afkoppelen van het regenwater wat op het dak terecht komt en activeren we de bewoners voor vergroenen op eigen terrein.  Met al heel weinig grondoppervlak kan middels de aanleg van geveltuinen een bijdrage aan Hittestress worden geleverd. 

Hittestress is een aandoening veroorzaakt door extreme hitte, die zich uit in diverse lichamelijke klachten, omdat mens en dier de warmte niet kwijt kan.  In een stedelijke omgeving is het bij hitte al gauw niet meer te houden. Dit komt onder andere doordat in steden de hoeveelheid verdamping is gereduceerd door het ontbreken van groen.  De verwachting is dat het aantal hitte-dagen en ook het aantal hittegolven als gevolg van de klimaatveranderingen gaat toenemen. 

Het aanleggen van geveltuinen is een relatief eenvoudige maatregel. Maar niet iedereen heeft 'groene vingers'.  Daarom heeft Cicom & Copier een brochure voor bewoners gemaakt die informeert hoe de geveltuin het beste kan worden aangelegd en onderhouden. Uiteraard is ook bij geveltuinen iedere locatie uniek.  Cicom & Copier verzorgt maatwerk en past de brochure,  inclusief inlegvel met informatie over de toe te passen soorten, voor elke locatie aan.