afkoppelkansbergen2

Ede, december 2020. Dit najaar is C & C gestart met een afkoppelcampagne. Al decennia lang zorgen we dat er in de openbare ruimte gescheiden stelsels bij nieuwbouwprojecten, reconstructies of renovaties worden aangebracht. Er kan een gescheiden stelsel worden aangelegd waar vandaan het water infiltreert of wordt toegevoegd aan oppervlaktewater. Er worden diverse voorzieningen aangelegd als bergingskelders, krattensystemen, horizontale en vertikale infiltratiebuizen met diverse gootsystemen. Heel vaak zijn dit best kostbare zaken, maar omdat wordt meegelift in het project mag het wat kosten. 

Ook op particulier terrein en bij bedrijven wordt het afkoppelen gestimuleerd en gesubsideerd. Diverse gemeenten en waterschappen hebben hier grootschalige campagnes voor opgezet. Hierdoor gaat er nog minder water naar het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. En, daarbij worden de bewoners en bedrijven bewust gemaakt van de aanwezigheid van dubbele rioolstelsels. Dit is nodig om te voorkomen dat olievervangen of autowassen niet gaat leiden tot verontreiniging van het 'schone' infiltratiewater. 

Met de maatregelen komt er in het rioolstelsel ruimte voor de piekafvoeren waarmee we al langer te maken hebben. Daarnaast is er minder verdroging. Dit zijn belangrijke klimaatadaptieve thema's. 

C& C richt zich met deze afkoppelcampagne op de plekken waar geen werkzaamheden zijn gepland maar heel eenvoudig water van het gemengd stelsel kan worden afgehaald. 

afkoppelkansbergen

C & C biedt beheerders aan een inventarisatie te houden van gemakkelijke afkoppelkansen. Hiertoe worden de gebieden met een gemengd stelsel bezocht en wordt gekeken naar grotere verhardingsoppervlakten en de nabijheid van groen en water. Op dit moment zijn daar nog heel veel makkelijke afkoppelkansen, 'laaghangend fruit'. De afkoppelkansen worden schetsmatig ingetekend op een foto en beschreven in tekst. Er wordt een budgetraming voor de aanpassing gemaakt. Tot slot voegt C & C  een berekening toe van de hoeveelheid water dat met deze aanpassing niet naar riool en rioolwaterzuivering wordt gebracht. Zo kan eenvoudig een bijdrage worden geleverd aan de klimaatadaptie. En, kunnen problemen op andere locaties worden voorkomen omdat er meer ruimte in het riool is. 

Op 11 december vertelde Tom Nagtegaal over deze campagne op het webinar van de bouw- en infracampus. Dit webinair is door ruim 80 mensen gevolgd.  Inmiddels zijn de eerste 10 locaties met 'laaghangend fruit' opgeleverd aan de gemeente Bergen. De opdrachtgever is erg positief over de resultaten van deze toch wat andere benadering: '..het betreft locaties die men eigenlijk wel weet maar waar men 'gebiedsblind' voor is geworden. Er zijn daar immers nooit klachten. Met zéér beperkte kosten kan een groot rendement worden behaald...'.